Flatform chính phủ điện tử

Flatform chính phủ điện tử

Cập nhật: 28/03/2016 09:28

Giới thiệu: Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến là một nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính, triển khai Chính phủ điện tử của các Bộ, Ngành, Địa phương. Điều đó không những tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và doanh nghiệp, mà còn góp phần làm giảm áp lực giấy tờ công việc lên chính các cơ quan quản lý nhà nước. Cung cấp môi trường và các công cụ hỗ trợ việc xây dựng và phát triển các ứng dụng tại các cơ quan nhà nước nhằm tạo môi trường làm việc điện tử, tác nghiệp điện tử và giao dịch điện tử đáp ứng mô hình chính quyền điện tử. Trên môi trường này, tích hợp sẵn tập hợp các phân hệ cần thiết (ứng dụng nền mang tính mở) của một cơ quan quản lý nhà nước: các phân hệ về quản lý quy trình hồ sơ cấp phép theo mô hình một cửa, quản lý chỉ đạo điều hành, lịch công tác...

Chức năng: Nhằm giúp giải quyết công việc trong nội bộ cơ quan hành chính, giải quyết các công việc liên quan đến người dân và các đơn vị hành chính khác, Coresoft đã phát triển phần mềm dành cho khối chính phủ như: Hệ thống khai bảo lưu trú trực tuyến; Cơ sở dữ liệu dân cư; Hệ thống cấp phép xây dựng; Phần mềm Quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch; Hệ thống một cửa; Khung chính phủ điện tử; Hệ thống cấp phép kinh doanh qua mạng…

Sản phẩm: 

                           Hệ thống dịch vụ công trực tuyến, Hệ thống một cửa điện tử liên thông                                                   

Giải pháp quản lý văn bản điều hành