Flatform cổng thông tin điện tử

Flatform cổng thông tin điện tử

Cập nhật: 18/03/2016 11:16

Giới thiệu: Cổng thông tin điện tử là điểm truy cập tập trung và duy nhất, tích hợp các kênh thông tin, các dịch vụ và ứng dụng, phân phối tới người sử dụng thông qua một phương thức thống nhất và đơn giản trên nền tảng Web. Công nghệ mới thay thế công nghệ website truyền thống. Portal là tập hợp các dịch vụ hướng đến một nhóm cụ thể. Đối với người dùng, ứng dụng Portal vẫn chỉ là website thông thường, nhưng đằng sau đó có sự thay đổi lớn về thuật ngữ, công nghệ và quan niệm mới về triết lý phục vụ


Chức năng: Hệ thống Portal hỗ trợ cộng đồng người dùng trực tuyến, các cán bộ, nhân viên, các đối tác và các nhà cung cấp... Giảm gánh nặng của việc triển khai và quản lí thông tin và các dịch vụ ứng dụng trong một tổ chức.

  • Cung cấp các dịch vụ cơ bản như: Post bài định dạng HTML/Document, Danh sách liên kết, Upload/Download Files, Thao tác ảnh…
  • Các dịch vụ cộng đồng ảo (Virtual community hay Collaboration)
  • Các dịch vụ cung cấp thông tin
  • Các dịch vụ tìm kiếm
  • Các dịch vụ hiển thị tự động và đa kết nối
  • Cung cấp các dịch vụ trợ giúp người dùng và dịch vụ tác nghiệp khác...