Flatform đào tạo trực tuyến

Flatform đào tạo trực tuyến

Cập nhật: 14/03/2016 08:49

     Giới thiệu: Elearning cung cấp giải pháp đào tạo trực tuyến kết hợp với việc tăng cường truyền thông và cộng tác giữa học viên, giảng viên, lớp học và bộ phận chuyên trách đào tạo. Elearning giúp giảm bớt việc quản lý, dành thêm thời gian cho việc truyền đạt và tiếp nhận kiến thức. Hỗ trợ nhiều loại ngôn ngữ khác nhau, có sẵn ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt


·      Chức năng:

          Đối với học viên:

-       Sử dụng trình duyệt để học tập, làm bài kiểm tra.

-       Truy cập bài học, bài thi, bài kiểm tra, tài liệu tham khảo mọi lúc, mọi nơi.

-       Xem hồ sơ cá nhân, bảng điểm, quá trình học, thi của chính mình.

-       Dễ dàng trao đổi ý kiến, truyền thông với học viên khác, giảng viên phụ trách.

Đối với giảng viên:

-       Quản lý chương trình đào tạo, trao đổi với học viên mọi lúc, mọi nơi.

-       Dễ dàng theo dõi tiến độ học tập của học viên.

-       Trang bị đầy đủ các công cụ để tạo bài giảng, chấm bài, quản lý lớp.

-       Có đầy đủ thông tin, báo cáo phân tích để cải tiến lớp học, giáo trình kịp thời.

-       Dễ dàng trao đổi ý kiến, truyền thông với học viên.

Đối với Bộ phận Quản lý đào tạo:

-       Dễ dàng chia sẻ và truyền thông với học viên và giáo viên.

-       Tinh giản quy trình quản lý dữ liệu của học viên.

-       Dễ dàng lên kế hoạch đào tạo, tổ chức thi, tô chức lớp học.

-       Truy cập các báo cáo, thống kê tức thời để tạo ra quyết định tốt đáp ứng mục tiêu nâng cao và cập nhật kiến thức cho toàn tổ chức.